© งานดิจิทัลและข้อมูลสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา.